IMA

L’associació de famílies “Amics dels Infants del Marroc” (IMA)

IMA és una associació que va néixer el 8 de gener de l’any 2000. Va ser fundada per diverses famílies que havien kafalat menors al centre d’acollida Lalla Meriem de Rabat durant els anys anteriors, i que es van adonar de la necessitat de dotar-se d’una associació pròpia, ja que, donades les peculiaritats de la kafala, les altres associacions generalistes no coneixien el cas marroquí.

Els objectius de l’associació són:
La sensibilització

 • Donar a conèixer la situació d’infants en situació d’abandonament o desemparament al Marroc.

La kafala

 • Promoure la kafala d’infants en situació d’abandonament o desemparament al Marroc. Assessorar i donar suport a les famílies sol·licitants per a la constitució de kafalas d’infants al Marroc.
 • Defensar davant les administracions tot allò referent a la kafala d’infants al Marroc.
 • Vetllar per la transparència dels processos i tràmits de kafala.
 • Promoure trobades entre famílies que hagin kafalat menors marroquins, facilitar la integració d’aquests menors en el nostre entorn i mantenir un contacte viu amb la realitat del Marroc mostrant respecte i comprensió cap a la cultura i el poble marroquins.
 • Realitzar activitats d’orientació post-adoptiva sobre temes específics que ens orientin en la resolució de les situacions pròpies de l’afiliació adoptiva.

La cooperació

 • Ajudar els infants en situació d’abandonament o desemparament al Marroc i de forma especial els acollits en institucions. Amics dels Infants del Marroc és membre fundador de la Federació d’Associacions per a l’Adopció (FADA), constituïda amb la finalitat d’agrupar i unir els esforços de les Associacions que, sense ànim de lucre, es dediquen al recolzament de l’adopció i de les famílies adoptives i que no tenen com a objectiu prioritari la gestió d’expedients d’adopció. També es membre fundador de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA).

L’ajut a les famílies per part d’IMA

IMA ajuda, fins allà on li és possible, a totes les famílies que s’hi adrecen, de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol, socies i no socies, a culminar els seus processos d’idoneïtat i kafala. Per a fer-ho, IMA disposa d’informació amplia i detallada que actualitza permanentment, i que ha estat recollida per les pròpies famílies que formen part de l’associació, sobre tota la tramitació de la kafala de nens del Marroc.

IMA ofereix aquesta ajuda de forma desinteressada, sense cobrar res a les famílies, i sense fer cap mena de distinció entre famílies sòcies o no sòcies. Les famílies que ho desitgen poden fer-se membres de l’associació. IMA és una associació sense ànim de lucre i els membres de la seva junta, escollits en assemblea, fan la seva feina de forma altruista i desinteressada.

IMA intervé davant d’institucions públiques i privades (de tot l’Estat Espanyol i del Marroc) que participen d’aquests processos de kafala per afavorir les condicions. IMA intenta respondre a allò que demanen les famílies i actuar sobre allò que expressen que és del seu interès, així mateix dóna consell sobre la experiència adquirida per altres famílies.

IMA col·labora amb altres associacions per millorar la situació de l’adopció en general. Tanmateix, IMA no pot i no pretén mitjançar en nom de les famílies, perquè no és la seva finalitat i perquè no té la representació legal per fer-ho.

IMA, malauradament, tampoc té capacitat per resoldre totes les problemàtiques de totes les famílies de tot l’Estat.

IMA vol fomentar actituds i actuacions sensibles cap al Marroc i cap als processos de kafala de menors marroquins, és a dir: respecte per la cultura marroquina, respecte per les institucions que intervenen en el procés de kafala i per les persones que les representen, i respecte per la situació dels infants i per “la motxilla” que duen amb ells.

L’associació vol conservar l’esperit amb què aquesta va néixer, i l’especial vinculació amb el país de les persones que la van crear i de les famílies que inicialment la van fer créixer.

La participació de les famílies

IMA demana a les famílies que li sol·liciten ajuda al llarg del camí de la kafala:

 • Respectar les característiques del procés de kafala al Marroc.
 • El procés es tramita a través de l’Administració Pública: tot el procés és gestionat personalment i directament per les pròpies famílies kafalants, sense perjudici de disposar de representació legal per a cadascuna d’elles i de l’ajuda de l’associació IMA.
 • No es realitzen assignacions.
 • Els infants han de disposar de la seva acta judicial d’abandonament. Els infants solen ser nens i, majoritàriament, menors de 3 anys (malgrat que els centres poden acollir nens majors).
 • A grans trets, es dóna un triple origen ètnic i racial dels menors: àrab, berber i/o subsaharià.
 • La durada del procés de kafala és incert. Si bé la majoria de les kafalas es constitueixen en un termini de pocs mesos, alguns processos han trigat alguns anys.
 • Les famílies han de tenir presents les recomanacions de IMA respecte a la coordinació i col·laboració amb altres famílies que es trobin en el mateix procés.
 • Han de respectar també els temps de dedicació voluntària que IMA pot destinar a cada família.

Consideracions d’interès

La tasca fonamental que desenvolupa IMA és la d’informar a les famílies que vulguin realitzar una kafala al Marroc, dels tràmits que s’han de seguir i de la legislació vigent tant a l’estat Espanyol com al Marroc. Però en cap cas ostenta la representació de les famílies ni té atribucions per fer d’intermediària davant les autoritats marroquines o espanyoles.

El procés s’inicia amb l’obtenció de la idoneïtat i la preparació de l’expedient que caldrà presentar al Jutge de Tuteles de Menors al Marroc. Un cop completat l’expedient, la família interessada estableix un primer contacte telefònic amb les persones responsables dels centres de acollida d’infants del Marroc (o, si s’escau amb IMA) per determinar quin és el millor moment per fer el primer viatge.

La kafala d’un infant -amb sentència judicial de declaració d’abandonament- és constituïda i executada per ordre judicial acompanyada de l’autorització corresponent, per tal que la persona que ha acollit l’infant pugui establir-se amb ell de manera permanent a l’estranger. Aquest procés es fa íntegrament al Marroc i els únics representants de les famílies davant les autoritats marroquins són elles mateixes.

Tot el procés es gestiona personalment i directament per les pròpies famílies, que poden comptar, però, amb el assessorament de l’associació IMA, que els aportarà informació actualitzada del procés, coordinació entre famílies i els facilitarà el contacte amb les últimes famílies que hagin arribat del Marroc amb els seus infants kafalats.

És de vital importància que les famílies que anem al Marroc a buscar els nostres futurs fills i filles tinguem el màxim respecte pel procés de la kafala, així com per totes aquelles persones representants de les institucions que intervenen. De la nostra actitud dependrà la imatge que de les famílies espanyoles tenen les diferents institucions marroquines i les relacions cordials amb l’orfenat dels nostres nens.

IMA Amics dels Infants del Marroc
associació de famílies
Diagonal 365, 1er. 2a.
08037 – Barcelona
 93 488 34 45
(dimarts 19:00 – 21:00h.)
ima@amicsinfantsmarroc.org
   

La asociación de familias “Amics dels Infants del Marroc” (IMA)

IMA es una asociación que nació el 8 de enero del año 2000. Fue fundada por varias familias que habían kafalado niños del orfanato Lalla Meriem de Rabat (y posteriormente adoptado) durante los años anteriores, y que se dieron cuenta que dadas las peculiaridades de las adopciones en Marruecos había que dotarse de una asociación propia, ya que las otras asociaciones generalistas no conocían el caso marroquí.

Los objetivos de la asociación son:
La sensibilización

 • Dar a conocer la situación de niños en situación de abandono o desamparo en Marruecos.

La Kafala

 • Promover la kafala de menores en situación de abandono o desamparo en Marruecos. Asesorar y apoyar a las familias solicitantes para la constitución de kafalas de menores en Marruecos.
 • Defender ante las administraciones todo lo referente a la kafala de menores en Marruecos.
 • Vigilar la transparencia de los procesos y trámites de kafala.
 • Promover encuentros entre familias que hayan kafalado menores marroquíes, facilitar la integración de estos menores en nuestro entorno y mantener un contacto vivo con la realidad de Marruecos mostrando respeto y comprensión hacia la cultura y el pueblo marroquíes.
 • Realizar actividades de orientación post-adoptiva sobre temas específicos que orienten en la resolución de las situaciones propias de la situación adoptiva.

La cooperación

 • Ayudar a los niños en situación de abandono o desamparo en Marruecos y de forma especial los acogidos en instituciones. Amics dels Infants del Marroc es miembro fundador de la Federació d’Associacions per a l’Adopció (FADA), constituida con la finalidad de agrupar y unir los esfuerzos de las Asociaciones que, sin ánimo de lucro, se dedican al apoyo de la adopción y de las familias adoptivas y que no tienen como objetivo prioritario la gestión de expedientes de adopción. También es miembro fundador de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA).

La ayuda a las familias por parte de IMA

IMA ayuda, hasta dónde le es posible, a todas las familias que se dirigen, de Catalunya y de el resto del Estado Español, socias y no socias, a culminar sus procesos de idoneidad y kafala. Para hacerlo, IMA dispone de información amplía y detallada que actualiza permanentemente, y que ha sido recogida por las propias familias que forman parte de la asociación, sobre toda la tramitación de la kafala de niños de Marruecos.

IMA ofrece esta ayuda de forma desinteresada, sin cobrar nada a las familias, y sin hacer ningún tipo de distinción entre familias socias o no socias. Las familias que lo desean pueden hacerse miembros de la asociación. IMA es una asociación sin ánimo de lucro y los miembros de su junta, elegidos en asamblea, hacen su trabajo de forma altruista y desinteresada.

IMA interviene ante las instituciones públicas y privadas (de todo el Estado Español y de Marruecos) que participan de estos procesos de kafala para favorecer las condiciones. IMA intenta responder a aquello que demandan las familias y actuar sobre aquello que expresan que es de su interés; asimismo da consejo sobre la experiencia adquirida por otras familias.

IMA colabora con otras asociaciones para mejorar la situación de la adopción en general. Aun así, IMA no puede y no pretende intermediar en aras de las familias, porque no es su finalidad y porque no tiene la representación legal para hacerlo.

IMA, desgraciadamente, tampoco tiene capacidad para resolver todas las problemáticas de todas las familias de todo el Estado.

IMA quiere fomentar actitudes y actuaciones sensibles hacia Marruecos y hacia los procesos de kafala de menores marroquíes, es decir: respeto por la cultura marroquí i el islam, respeto por las instituciones que intervienen en el proceso de kafala y por las personas que las representan, y respeto por la situación de los niños y por “la mochila” que llevan con ellos.

La asociación quiere conservar el espíritu con qué esta nació, y la especial vinculación con el país de las personas que la crearon y de las familias que inicialmente la hicieron crecer.

La participación de las familias

IMA pide a las familias que le soliciten ayuda a lo largo del camino de la kafala:

 • Respetar las características del proceso de kafala en Marruecos.
 • El proceso se tramita a través de la Administración Pública: todo el proceso es gestionado personalmente y directamente por las propias familias kafalantes, sin perjuicio de disponer de representación legal para cada una de ellas y de la ayuda de la asociación IMA.
 • No se realizan asignaciones.
 • Los niños deben disponer de su acta judicial de abandono. Los niños suelen ser varones y, mayoritariamente, menores de 3 años (pese a que los centros pueden acoger niños mayores).
 • A grandes rasgos, se da un triple origen étnico y racial de los menores: árabe, bereber y/o subsahariano.
 • El duración del proceso de kafala es incierto. Si bien la mayoria de las kafalas se constituyen en un plazo de pocos meses, algunos procesos han durado varios años.
 • Las familias deben tener presentes las recomendaciones de IMA respeto a la coordinación y colaboración con otras familias que se encuentren en el mismo proceso.
 • Deben respetar también los tiempos de dedicación voluntaria que IMA puede destinar a cada familia.

Consideraciones de interés

La tarea fundamental que desarrolla IMA es la de informar a las familias que quieran realizar una kafala en Marruecos, de los trámites que se deben seguir y de la legislación vigente tanto en el estado Español como en Marruecos. Pero en caso alguno ostenta la representación de las familias ni tiene atribuciones por hacer de intermediaria ante las autoridades marroquíes o españolas.

El proceso se inicia con la obtención de la idoneidad y la preparación del expediente que será necesario presentar al Juez de Tutelas de Menores en Marruecos. Una vez completado el expediente, la familia interesada establece un primer contacto telefónico con las personas responsables de los centros de acogida de niños de Marruecos (o en su caso con IMA) para determinar cual es el mejor momento para hacer el primer viaje.

La Kafala o la tutela dativa de un niño -con sentencia judicial de declaración de abandono- se constituye y se ejecuta por orden judicial acompañada de la autorización correspondiente, para que la persona que ha acogido el niño pueda establecerse con él de manera permanente en el extranjero. Este proceso se hace íntegramente en Marruecos y los únicos representantes de las familias ante las autoridades marroquíes son ellas mismas.

Todo el proceso se gestiona personalmente y directamente por las propias familias, que pueden contar, pero, con el asesoramiento de la asociación IMA, que les aportará información actualizada del proceso, coordinación entre familias y les facilitará el contacto con las últimas familias que hayan llegado de Marruecos con sus niños kafalados.

Es de vital importancia que las familias que vamos a Marruecos a buscar nuestros futuros hijos e hijas tengamos el máximo respeto por el proceso de la kafala, así como por todas aquellas personas representantes de las instituciones que intervienen. De nuestra actitud dependerá la imagen que de las familias españolas tienen las diferentes instituciones marroquíes y las relaciones cordiales con el orfanato de nuestros niños.

IMA Amics dels Infants del Marroc
asociación de familias
Diagonal 365, 1er. 2.
08037 – Barcelona
 93 488 34 45
(Martes 19:00-21:00 h.)
ima@amicsinfantsmarroc.org

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s