Carta oberta de les famílies bloquejades / Carta abierta de las familias bloqueadas

Carta Oberta de les Famílies Bloquejades

Ja ha passat més d’un any i les 61 famílies espanyoles que realitzaven el seu procés de kafala (acollida) d’un menor al Regne del Marroc continuen bloquejades … Us fem pública una Carta Oberta de les famílies.

Carta abierta de las familias bloqueadas

Ya ha pasado más de un año y las 61 familias españolas que realizaban su proceso de kafala (acogida) de un menor en el Reino de Marruecos continúan bloqueadas… Os hacemos pública una Carta abierta de las familias.

Condemna males pràctiques / Condena malas prácticas

Condemna Males Pràctiques

Com sabeu, un dels objectius d’IMA és “Vetllar per la transparència dels processos i tràmits de kafala”. No ens cansarem de repetir que tots els processos s’han d’ajustar a la legislació, que només es poden kafalar nens acollits en orfenats (crêches), que hagin estat declarats “abandonats” per un jutge de menors, etc. Per aquest motiu, davant de notícies com les aparegudes recentment sobre compra/venda de bebès a Melilla en els anys 70 i 80, no podem fer res més que condemnar enèrgicament aquestes pràctiques.Podeu trobar més informació a El País (7-5-2013) i El País (8-5-2013).

Condena Malas Prácticas

Como sabéis, uno de los objetivos de IMA es “Velar por la transparencia de los procesos y trámites de kafala”. No nos cansaremos de repetir que todos los procesos se han de ajustas a la legislación, que no nos cansaremos de repetir que todos los procesos se han de ajustar a la legislación, que nada más se pueden kafalar niños acogidos en orfanatos (crêches), que hayan sido declarados “abandonados” por un juez de menores, etc. Por este motivo, ante noticias como las aparecidas recientemente sobre compra/venta de bebés en los años 70 y 80, no podemos hacer nada más que condenar enérgicamente  estas prácticas.Podéis encontrar más información en El País (7-5-2013) y El País (8-5-2013).

La llei de la Kafala s’endureix / La ley de la kafala se endurece

La llei de la kafala s’endureix
 

Com sabeu, la situació de la kafala per a estrangers al Marroc passa per un mal moment. Després de la circular del Ministeri de Justícia donant instruccions als fiscals, i que a la pràctica va suposar la paralització de tots els processos de kafala ja iniciats, ara el PJD prepara un canvi de legislació.Podeu consultar el nou projecte de llei (en àrab) aquí. Tan aviat com tinguem la traducció, la publicarem.

La traducció aproximada del projecte seria:
Art 2 – La kafala consisteix en l’acollida d’un nen abandonat i l’obligació de mantenir-lo, educar-lo, vestir-lo, i tenir cura de la seva salut, així com de protegir els seus arrelaments , com faria un pare amb el seu fill biològic. No inclou l’obligació de donar-li cap herència.
Art 9 – Els matrimonis musulmans que fan una kafala estan obligats a que un d’ells tingui la nacionalitat marroquina, i que tots dos siguin residents al Marroc o tinguin feina amb una antiguitat de 5 anys. A més, han de tenir una edat adequada per acollir al menor, recursos econòmics adequats, no tenir antecedents penals, especialment de maltractaments a menors, i no patir malalties que els impossibiliten per a la seva responsabilitat, especialment malalties contagioses.
Art 17 – El jutge de menors és l’encarregat en tots els aspectes del menor, qui verifica la validesa a la documentació aportada, i decideix sobre l’aptitud per realitzar la kafala. Art 22 – Una vegada autoritzada la kafala, els tutors estan obligats a protegir el menor acollit en tots els aspectes físics i psicològics. (Els altres punts d’aquest article queden sense canvis).
Art 24 – Els tutors (els de nacionalitat marroquina) podran viatjar amb el menor acollit, després d’obtenir el certificat de kafala, i sempre que el jutge així ho autoritzi.

També podeu llegir una primera notícia (en francès) a http://www.lemag.ma/La-kafala-se-durcit_a70623.html.

 
La ley de la kafala se endurece
 

Como sabéis, la situación de la kafala para extranjeros en Marruecos pasa por un mal momento. Después de la circular del Ministerio de Justicia dando instrucciones a los fiscales, y que en la práctica supuso la paralización de todos los procesos de kafala ya iniciados, ahora el PJD prepara un cambio de legislación.Podéis consultar el nuevo proyecto de ley (en árabe) aquí. En cuanto tengamos la traducción, la publicaremos.

La traducción aproximada del proyecto sería:
Art 2 – La kafala consiste en el acogimiento de un niño abandonado y la obligación de mantenerlo, educarlo, vestirlo, y hacerse cargo de su salud, así como de proteger sus raíces, como haría un padre con su hijo biológico. No incluye la obligación de darle ninguna herencia.

Art 9 – Los matrimonios musulmanes que hacen una kafala están obligados a que uno de ellos tenga la nacionalidad marroquí, y que ambos sean residentes o tengan trabajo con una antigüedad de 5 años. Además, han de tener una edad adecuada para acoger al menor, recursos económicos adecuados, no tener antecedentes penales, especialmente de maltratos de menores, y no padecer enfermedades que les imposibiliten para su responsabilidad, especialmente enfermedades contagiosas.

Art 17 – El juez de menores es el encargado en todos los aspectos del menor, el cual verifica la validez de la documentación de la documentación aportada, y decide sobre la aptitud para realizar la kafala.

Art 22 – Una vez autorizada la kafala, los tutores están obligados a proteger al menor acogido en todos los aspectos físicos y psicológicos. (Los otros puntos de este artículo quedan sin cambios).
Art 24 – Los tutores (los de nacionalidad marroquí) podrán viajar con el menor acogido, después de obtener el certificado de kafala, y siempre que el juez así lo autorice.

También podéis leer una primera noticia (en francés) en http://www.lemag.ma/La-kafala-se-durcit_a70623.html.