“la kafala només per als musulmans”

Benvolgudes famílies, volem compartir una informació de darrera hora que ens arriba des del Marroc. Sembla ser que el ministre de Justícia del Marroc va enviar una circular als tribunals del Marroc on no s’autoritzaria la sortida dels menors del territori marroquí, si els kafils són estrangers. Aquesta nova circular seria aplicable a finals d’aquest mes de juliol.

Aquesta informació, com us podeu imaginar, l’estem revisant i contrastant amb els contactes que tenim al Marroc.

Per tant, amb la major cura i prudència, a falta de confirmar si aquestes notícies són certes, recomanem que no es comenci cap procediment de kafala al Marroc.

Quan tinguem més informació la compartirem amb tots vosaltres.

De moment us posem dos articles que tracten el tema.

Un del diari marroquí Akhbar Al Youm:

Els estrangers sol·liciten les kafales dels nens marroquins, el ministre: “les kafales només per als musulmans”

El ministre de Justícia rebutja les dades presentades pel grup parlamentari socialista, segons les quals 25.000 nens van ser venuts als europeus amb fins d’adopció o la prostitució, considerant que aquestes xifres són inexactes. El ministre també s’ha referit davant del parlament que desenes de famílies riques d’estrangers, sense especificar la seva nacionalitat, volien iniciar els tràmits d’adopció.

El ministre va manifestar la seva oposició categòrica a donar als nens a les famílies que es desplacen fora del Marroc, assenyalant que “ningú té el dret d’autoritzar, la kafala de nens feta per famílies que viuen fora del Marroc “, i ha afegit que “la kafala és un sistema establert perquè els nens abandonats puguin gaudir d’una vida millor”. El ministre va anunciar que el seu ministeri ha decidit aplicar una nova mesura a finals d’aquest mes, perquè es reservi la kafala a les famílies marroquines o a les famílies estrangeres musulmanes residents al Marroc.

Les fonts de Akhbar Al Youm també han revelat que molts dossiers contenen vicis de procediment, ja que les famílies estrangeres s’allotgen en hotels i no tenen residència al Marroc, o que tenen un certificat de conversió, que no se sap si és vertader o si és una manera per poder realitzar la demanda de kafala.

I un altre article publicat el 27 de juliol de 2012 a ASWAT:

Ara, l’adopció o kafala, seran estrictament controlats. Tota sol·licitud d’adopció d’un nen per una família marroquina estrangera no musulmana serà rebutjada.

El ministre de justícia i llibertat, Mustapha Ramid, va anunciar que ara serà il·legal per a qualsevol persona estrangera que no és musulmana adoptar un nen marroquí. Aquesta decisió va ser ben rebuda pels professionals del dret.

Entrevistat per Tarik Zouhair, advocat de Casablanca, considera que l’adopció d’un nen marroquí musulmà l’ha de fer una parella musulmana casada amb almenys tres anys de matrimoni. Per a ell, aquesta condició és necessaria per assegurar l’estabilitat religiosa del nen.

 

“la kafala sólo para los musulmanes”

Queridas familias, queremos compartir una información de última hora que nos llega desde Marruecos. Parece ser que el ministro de Justicia de Marruecos envió una circular a los tribunales de Marruecos donde no se autorizaría la salida de los menores del territorio marroquí, si los kafils son extranjeros. Esta nueva circular sería aplicable a finales de este mes de julio.

Esta información, como os podéis imaginar, la estamos revisando y contrastando con los contactos que tenemos en Marruecos.

Por tanto, con el mayor cuidado y prudencia, a falta de confirmar si estas noticias son ciertas, recomendamos que no se empiece ningún procedimiento de kafala en Marruecos.

Cuando tengamos más información la compartiremos con todos vosotros.

De momento os ponemos dos artículos que tratan el tema.

Uno del periódico marroquí Akhbar Al Youm:

los extranjeros solicitan la kafala de niños marroquíes, el ministro: “la kafala sólo para los musulmanes”

El ministro de Justicia rechaza los datos presentados por el grupo parlamentario socialista, según los cuales 25.000 niños fueron vendidos a los europeos con fines de adopción o prostitución, considerando que estas cifras eran inexactas. El ministro también se refirió ante el parlamento que decenas de familias ricas de extranjeros, sin especificar su nacionalidad, querían iniciar los trámites de adopción.

El ministro manifestó su oposición categórica a dar a los niños a las familias que se desplazan fuera de Marruecos, señalando que “nadie tiene el derecho de autorizar, la kafala de niños hecha por familias que viven fuera de Marruecos”, y añadió que “la kafala es un sistema establecido para que los niños abandonados puedan disfrutar de una vida mejor”. El ministro anunció que su ministerio ha decidido aplicar una nueva medida a finales de este mes, para que se reserve la kafala a las familias marroquíes o a las familias extranjeras musulmanas residentes en Marruecos.

Las fuentes de Akhbar Al Youm también han revelado que muchos dossieres contienen vicios de procedimiento, ya que las familias extranjeras se alojan en hoteles y no tienen residencia en Marruecos, o que tienen un certificado de conversión, que no se sabe si es verdadero o si es una manera para poder realizar la demanda de kafala.

Y otro artículo publicado el 27 de julio de 2012 en ASWAT:

Ahora, la adopción o kafala, serán estrictamente controladas. Toda solicitud de adopción de un niño por una familia marroquí extranjera no musulmana será rechazada.

El ministro de justicia y libertad, Mustapha Ramid, anunció que ahora será ilegal para cualquier persona extranjera que no es musulmana adoptar un niño marroquí. Esta decisión fue bien recibida por los profesionales del derecho.

Entrevistado por Tarik Zouhair, abogado de Casablanca, considera que la adopción de un niño marroquí musulmán la debe hacer una pareja musulmana casada con al menos tres años de matrimonio. Para él, esta condición es necesaria para asegurar la estabilidad religiosa del niño.