SEGUIMENTS CONSULARS

Aquest seguiment es fa a iniciativa del consolat marroquí que correspongui a la nostra localitat. La llei de kafala contempla que el jutge que ens va atorgar la kafala demani informes de seguiment, que han de ser elaborats pels consolats, normalment per l’assistent social del mateix.

Fins fa relativament poc temps, les citacions a les famílies per a l’elaboració d’informes eren molts esporàdiques. Actualment, però, la situació ha canviat i s’ha generalitzat la citació a les famílies per part dels serveis socials dels consolats per tal de fer un informe, demanat pel jutge. Aquest fet pot generar algun tipus d’intranquil·litat en algunes famílies, per por a passar, o no, “l’examen” i a una possible conseqüència negativa que pugui derivar-se’n. Volem deixar clar a tothom que per l’experiència que hem tingut a dia d’avui, no es tracta de passar cap “examen”.

Els assistents socials es limiten a obtenir de les famílies la informació que consideren rellevant i a transmetre al jutge un informe on fan constar allò que el jutge espera llegir, bàsicament: que el nen està ben integrat al seu entorn familiar, que té cobertura sanitària i que està escolaritzat, si té l’edat. Ja el sol fet de tenir noticies del nen, és rellevant per al jutge, ja que una de les coses que poden preocupar al Marroc és que un cop arribats els nens a Espanya, “desapareguin”. Pensem que insinuacions que a nosaltres ens poden semblar demencials, com la del tràfic d’òrgans, poden arribar a ser considerades i el fet de que no arribin informes i és generi la sensació de “desaparició” del nen, pot afavorir aquest fet.

Considerem lògic (i desitjable), que els jutges marroquins s’interessin per la situació dels nens dels quals varen atorgar la kafala, sigui la família marroquina o estrangera. És per això que demanem a les famílies que no tinguin cap recança a acudir al consolat en el cas de ser citats i que mostrin la millor predisposició a col·laborar amb els serveis socials del consolat.  De no fer-ho així i de no rebre els jutges els informes de seguiment demanats, es podria generar una reacció negativa a les kafales a estrangers per part dels jutges que a dia d’avui estan oberts a aquesta possibilitat. Sabem que en algun jutjat on ciutadans suissos feien kafales mitjançant una ecai del seu país, el jutge va paralitzar les kafales a les famílies d’aquesta nacionalitat precisament per no rebre informes de seguiment.

Es tracta d’una qüestió de consciència i deure cívic i ciutadà, i a més d’una acció de reciprocitat, ja que sense la col·laboració prèvia dels organismes que intervenen en els processos de kafala, els nostres fills no estarien amb nosaltres, i els que varen quedar a la crèche en marxar nosaltres, veurien reduïdes les seves possibilitats de poder tenir una família aquesta és realment la qüestió que més ens amoïna i aquí ja no parlem de burocràcia.

Consolat del Marroc a Barcelona
C/ Diputació 68/70
08015 Barcelona
tel: 932852530
fax: 932892472

Les adreces dels consolats i la informació del que s’hi tramita ho podeu trobar al web de l’ambaixada del Marroc.

Documentació que cal aportar:

 • còpia del passaport del menor
 • foto del menor (no cal que sigui de carnet)
 • còpia de la residencia del menor
 • còpia del DNI dels pares adoptius.

SEGUIMIENTOS CONSULARES

Este seguimiento se hace a iniciativa del consulado marroquí que corresponda a nuestra localidad. La ley de kafala contempla que el juez que nos otorgó la kafala pida informes de seguimiento, que deben ser elaborados por los consulados, normalmente por el/la asistente social del mismo.

Hasta hace relativamente poco tiempo, las citaciones a las familias para la elaboración de informes eran muy esporádicas. Actualmente, la situación ha cambiado y se ha generalizado la citación a las familias por parte de los servicios sociales de los consulados para hacer un informe, solicitado por el juez. Este hecho puede generar algún tipo de intranquilidad en algunas familias, por miedo a pasar, o no, “el examen” y a alguna posible consecuencia negativa que pueda derivarse. Queremos dejar claro a todos que por la experiencia que hemos tenido a día de hoy, no se trata de pasar ningún “examen”.

Los asistentes sociales se limitan a obtener de las familias la información que consideran relevante y transmitir al juez un informe donde hacen constar lo que el juez espera leer, básicamente: que el niño está bien integrado en su entorno familiar, que tiene cobertura sanitaria y que está escolarizado, si tiene la edad. Ya el solo hecho de tener noticias del niño, es relevante para el juez, ya que una de las cosas que pueden preocupar a Marruecos es que una vez llegados los niños a España, “desaparezcan”. Pensamos que insinuaciones que a nosotros nos pueden parecer demenciales, como la del tráfico de órganos, pueden llegar a ser consideradas y el hecho de que no lleguen informes y se genere la sensación de “desaparición” del niño, puede favorecer este hecho.

Consideramos lógico (y deseable) que los jueces marroquíes se interesen por la situación de los niños de los que otorgaron la kafala, sea la familia marroquí o extranjera. Es por ello que pedimos a las familias que no tengan ningún reparo en acudir al consulado en caso de ser citados y que muestren la mejor predisposición a colaborar con los servicios sociales del consulado. De no hacerlo así y de no recibir los jueces los informes de seguimiento solicitados, se podría generar una reacción negativa a las kafala a extranjeros por parte de los jueces que a día de hoy están abiertos a esta posibilidad. Sabemos que en algún juzgado donde ciudadanos suizos hacían kafala mediante una ECAI de su país, el juez paralizó las kafalas a las familias de esta nacionalidad precisamente por no recibir informes de seguimiento.

Se trata de una cuestión de conciencia y deber cívico y ciudadano, y además de una acción de reciprocidad, ya que sin la colaboración previa de los organismos que intervienen en los procesos de kafala, nuestros hijos no estarían con nosotros, y los que quedaron en la créche al marchar nosotros, verían reducidas sus posibilidades de poder tener una familia. Esta es realmente la cuestión que más nos preocupa y aquí ya no hablamos de burocracia.

Consulado de Marruecos en Barcelona
C / Diputación 68/70
08015 Barcelona
Tel: 932852530
Fax: 932892472

Documentación a aportar:

 • copia del pasaporte del menor
 • foto del menor (no hace falta que sea de carné)
 • copia de la residencia del menor
 • copia del DNI de los padres adoptivos.  .

Las direcciones de los consulados y la información de lo que se tramita lo podéis encontrar en la web de la embajada de Marruecos.

Registre consular

A l’arribar a Espanya es pot procedir a la inscripció del menor al consolat marroquí que ens correspongui.

Inscripció consular (informació extreta del web de l’ambaixada):

El ciudadano marroquí debe matricularse en los registros de la Embajada en cuanto se instale en el país. Este procedimiento facilita los trámites administrativos del ciudadano y de su familia.

La documentació que cal aportar és la següent:

 • fotocopies de tots els documents del menor obtinguts al Marroc (sentència de kafala, acta de lliurament, permís de sortida, acta de naixement)
 • fotocòpia del passaport del menor
 • fotocòpia del NIE
 • fotocòpia dels DNI dels pares

Pel tràmit cal presentar-se al consolat i fer cua a la finestreta adequada. Caldrà preguntar. Normalment és la finestreta on es fan els tràmits del passaport.

El tràmit es fa en un matí.

Consolat del Marroc a Barcelona

C/ Diputació 68/70

08015 Barcelona

tel: 932852530

fax: 932892472

Les adreces dels consolats i la informació del que s’hi tramita ho podeu trobar al web de l’ambaixada del Marroc.

 

Registro consular

Al llegar a España se puede proceder a la inscripción del menor en el consulado marroquí que nos corresponda.

Inscripción consular (información extraída de la web de la embajada):

El ciudadano marroquí debe matricularse en los registros de la Embajada en cuanto se instale en el país. Este procedimiento facilita los trámites administrativos del ciudadano y de su familia.

La documentación a aportar es la siguiente:

 • fotocopias de todos los documentos del menor obtenidos en Marruecos (sentencia de kafala, acta de entrega, permiso de salida, acta de nacimiento)
 • fotocopia del pasaporte del menor
 • fotocopia del NIE
 • fotocopia de los DNI de los padres

El trámite debe presentarse al consulado y hacer cola en la ventanilla adecuada. Habrá que preguntar. Normalmente es la ventanilla donde se hacen los trámites del pasaporte.

El trámite se hace en una mañana.

Consulado de Marruecos en Barcelona

C / Diputación 68/70

08015 Barcelona

tel: 932852530

fax: 932892472

Las direcciones de los consulados y la información de lo que se tramita lo podéis encontrar en la web de la embajada de Marruecos.

(22) S’ha de fer un seguiment de la kafala?

Segons la llei de la kafala (Art. 19 i 20) el seguiment de la kafala és obligatori. En el cas de residir al Marroc, ho fa el jutge tutelar de la circumscripció de residència, però si es viu a l’estranger ho fan els serveis consulars marroquins. El consolat envia llavors aquests seguiments al jutge tutelar del nen.

Es important fer aquest seguiment, ja que en general és la única informació que reben els jutges sobre la situació dels menors que han donat en kafala i que resideixen a l’estranger. La no realització d’aquests seguiments ha motivat que alguns jutges siguin reticents a l’hora de donar kafales a estrangers. Moltes vegades el seguiment no es fa per què, en transcriure el nom i adreça dels tutors de l’àrab a l’espanyol, es perd informació i les citacions no arriben al destinatari. Per això és important registrar al nen en el Consolat Marroquí de la nostra ciutat quan arribem a casa.

Normalment, els seguiments es fan amb una única entrevista per part de l’assistenta social del consolat en que ens fan algunes preguntes simples (si està escolaritzat, be de salut, ben adaptat, etc. ) i cap referència a com de bons musulmans som. El nen ha de venir a l’entrevista, que en ocasions es fa en algun parc públic on el nen pugui jugar, en comptes del consolat.

també et pot interessar:

preguntes més freqüents

SEGUIMENTS POSTKAFALA
REGISTRE CONSULAR
SEGUIMENTS CONSULARS

(22) ¿Hay que hacer un seguimiento de la kafala?

Según la ley de la kafala (Art. 19 y 20) el seguimiento de la kafala es obligatorio. En el caso de residir en Marruecos, lo hace el juez tutelar de la circunscripción de residencia, pero si se vive en el extranjero lo hacen los servicios consulares marroquíes. El consulado envía entonces estos seguimientos al juez tutelar del niño.
Es importante hacer este seguimiento, ya que en general es la única información que reciben los jueces sobre la situación de los menores que han dado en kafala y que residen en el extranjero. La no realización de estos seguimientos ha motivado que algunos jueces sean reacios a la hora de dar kafala extranjeros. Muchas veces el seguimiento no se hace por qué, al transcribir el nombre y dirección de los tutores del árabe al español, se pierde información y las citas no llegan al destinatario. Por eso es importante registrar al niño en el Consulado Marroquí de nuestra ciudad cuando llegamos a casa.
Normalmente, los seguimientos se hacen con una única entrevista por parte de la asistenta social del consulado en que nos hacen algunas preguntas simples (si está escolarizado, bien de salud, bien adaptado, etc.) Y ninguna referencia a cómo de buenos musulmanes somos . El niño tiene que venir a la entrevista, que en ocasiones se hace en algún parque público donde el niño pueda jugar, en vez del consulado.

también te puede interesar:

preguntas más frecuentes

SEGUIMIENTOS POSTKAFALA
REGISTRO CONSULAR
SEGUIMIENTOS CONSULARES

 

(21) Es necessari el certificat d’idoneïtat (CI)?

La llei de la kafala no en parla del CI. El seu equivalent serien les 4 enquêtes. No obstant, es absolutament imprescindible per aconseguir el visat per poder viatjar a Espanya. Per tant, ningú hauria d’iniciar una kafala sense CI. De fet, encara que la llei no en parla, els jutges al Marroc acostumen a demanar el CI per assegurar-se de que no sorgiran problemes posteriors.

També hem de dir que, encara que el CI ens declari idonis per fer una kafala, això es paper mullat per el jutge ja que és ell i no l’administració espanyola qui ens ha d’avaluar.

també et pot interessar:

preguntes més freqüents

(21) ¿Es necesario el certificado de idoneidad (CI)?

La ley de la kafala no habla del CI. Su equivalente serían las 4 enquêtes. Sin embargo, es absolutamente imprescindible para conseguir el visado para poder viajar a España. Por lo tanto, nadie debería iniciar una kafala sin CI. De hecho, aunque la ley no lo cita, los jueces en Marruecos suelen pedir el CI para asegurarse de que no surgirán problemas posteriores.
También debemos decir que, aunque el CI nos declare idóneos para hacer una kafala, esto se papel mojado para el juez ya que es él y no la administración española quien nos ha de evaluar.

también te puede interesar:

preguntas más frecuentes

SEGUIMENTS POSTKAFALA

Com sabeu, en els nostres processos de kafala la part de la paperassa i tramitació burocràtica no s’acaba amb la pròpia sentència de kafala. Un cop arribats a casa seguim amb les gestions administratives, això si, alliberats del neguit que passem fins a obtenir la sentència que ens atorga la kafala dels nostres fills.

A l’arribada gestionem qüestions com l’empadronament, seguretat social, residència i, en la majoria dels casos, la sol·licitud d’adopció. Per fer aquesta sol·licitud, legalment el nen hauria de portar un any de residència, excepte a Catalunya, on les particularitats de codi civil català, fan que no calgui aquesta espera i es pugui demanar l’adopció un cop arribats amb el nostre fill.

Per tal de donar suport a la sol·licitud d’adopció presentada, nosaltres sempre hem recomanat demanar a l’ICA (o organisme autonòmic corresponent, sempre i quan s’avingui a fer-ho) un informe de seguiment. Si bé no és imprescindible aportar aquest informe al jutjat i s’han aconseguit moltes adopcions sense el mateix, hi ha casos en que el jutge l’ha demanat expressament. Volem cridar l’atenció sobre el fet de que darrerament, sobre tot a la ciutat de Barcelona, aquest informe s’està demanant per part dels jutges de forma sistemàtica i amb premura pel que fa a temps per a aportar-lo. Això provoca que algunes famílies s’adrecin a l’ICA amb presses per a la seva obtenció. Com sabeu, aquests informes els sol efectuar la icif (o tipai, o com es digui a cada comunitat) i obtenir-los pot portar un parell de mesos.

És per evitar aquesta mena de problemes, que seguim recomanat la petició del seguiment un cop arribats amb els nostres fills. A més, el fet de demanar l’informe, facilita a l’ICA (o organisme autonòmic de que es tracti) la informació de que el procés de kafala de la família ha culminat amb èxit. Això és importat. En algunes reunions mantingudes, l’ICA ens ha manifestat la seva preocupació pel fet de que hi ha famílies que no els comuniquen la seva arribada amb el nen i això suposa que no poden donar per tancat (amb una còpia de la sentència de kafala) l’expedient que varen obrir al seu dia. És per això que fem una crida a les famílies a que facilitin aquesta informació a l’ICA, independentment de la decisió que prenguin en relació a demanar un seguiment, o no. Pensem que és important que els processos de kafala puguin tenir una traçabilitat per part de l’ICA des de l’inici fins al final, ja que aquest organisme sempre ha mantingut una actuació positiva pel que fa a la kafala i cal propiciar que la continuï tenint.

Hi ha un altre tipus de seguiment que es pot fer. Aquest, però, a iniciativa del consolat marroquí que correspongui a la nostra localitat. La llei de kafala contempla que el jutge que ens va atorgar la kafala demani informes de seguiment, que han de ser elaborats pels consolats, normalment per l’assistent social del mateix.

Fins fa relativament poc temps, les citacions a les famílies per a l’elaboració d’informes eren molts esporàdiques. Actualment, però, la situació ha canviat i s’ha generalitzat la citació a les famílies per part dels serveis socials dels consolats per tal de fer un informe, demanat pel jutge. Aquest fet pot generar algun tipus d’intranquil·litat en algunes famílies, per por a passar, o no, “l’examen” i a una possible conseqüència negativa que pugui derivar-se’n. Volem deixar clar a tothom que per l’experiència que hem tingut a dia d’avui, no es tracta de passar cap “examen”. Els assistents socials es limiten a obtenir de les famílies la informació que consideren rellevant i a transmetre al jutge un informe on fan constar allò que el jutge espera llegir, bàsicament: que el nen està ben integrat al seu entorn familiar, que té cobertura sanitària i que està escolaritzat, si té l’edat. Ja el sol fet de tenir noticies del nen, és rellevant per al jutge, ja que una de les coses que poden preocupar al Marroc és que un cop arribats els nens a Espanya, “desapareguin”. Pensem que insinuacions que a nosaltres ens poden semblar demencials, com la del tràfic d’òrgans, poden arribar a ser considerades i el fet de que no arribin informes i és generi la sensació de “desaparició” del nen, pot afavorir aquest fet.

Considerem lògic (i desitjable), que els jutges marroquins s’interessin per la situació dels nens dels quals varen atorgar la kafala, sigui la família marroquina o estrangera. És per això que demanem a les famílies que no tinguin cap recança a acudir al consolat en el cas de ser citats i que mostrin la millor predisposició a col·laborar amb els serveis socials del consolat.  De no fer-ho així i de no rebre els jutges els informes de seguiment demanats, es podria generar una reacció negativa a les kafales a estrangers per part dels jutges que a dia d’avui estan oberts a aquesta possibilitat. Sabem que en algun jutjat on ciutadans suissos feien kafales mitjançant una ecai del seu país, el jutge va paralitzar les kafales a les famílies d’aquesta nacionalitat precisament per no rebre informes de seguiment.

El resum d’aquestes línies seria fer una crida a col·laborar amb les autoritats d’aquí i d’allà. Es tracta d’una qüestió de consciència i deure cívic i ciutadà, i a més d’una acció de reciprocitat, ja que sense la col·laboració prèvia dels organismes que intervenen en els processos de kafala, els nostres fills no estarien amb nosaltres,……….. i els que varen quedar a la crèche en marxar nosaltres, veurien reduïdes les seves possibilitats de poder tenir una família…………..aquesta és realment la qüestió que més ens amoïna………………i aquí ja no parlem de burocràcia.


SEGUIMIENTOS POSTKAFALA

Como sabéis, en nuestros procesos de kafala la parte del papeleo y tramitación burocrática no se acaba con la propia sentencia de kafala. Una vez llegados a casa seguimos con las gestiones administrativas, eso si, liberados de la desazón que pasamos hasta obtener la sentencia que nos otorga la kafala de nuestros hijos.

A la llegada gestionamos cuestiones como el empadronamiento, seguridad social, residencia y, en la mayoría de los casos, la solicitud de adopción. Para hacer esta solicitud, legalmente el niño debería llevar un año de residencia, excepto en Cataluña, donde las particularidades de código civil catalán, hacen que no sea necesario esta espera y se pueda solicitar la adopción una vez llegados con nuestro hijo.

Para dar apoyo a la solicitud de adopción presentada, nosotros siempre hemos recomendado pedir al ICA -Instituto Catalan de la Adopción- (u organismo autonómico correspondiente, siempre y cuando se avenga a hacerlo) un informe de seguimiento. Si bien no es imprescindible aportar este informe al juzgado y se han conseguido muchas adopciones sin el mismo, hay casos en que el juez lo ha pedido expresamente. Queremos llamar la atención sobre el hecho de que últimamente, sobre todo en la ciudad de Barcelona, este informe se está pidiendo por los jueces de forma sistemática y con premura en cuanto a tiempo para aportarlo. Esto provoca que algunas familias se dirijan al ICA con prisas para su obtención. Como sabéis, estos informes los suele efectuar la icif (o tipai, o como se llame en cada comunidad) y obtenerlos puede llevar un par de meses.

Es para evitar este tipo de problemas, que seguimos recomendado la petición del seguimiento una vez llegados con nuestros hijos. Además, el hecho de pedir el informe, facilita ICA (u organismo autonómico de que se trate) la información de que el proceso de kafala de la familia ha culminado con éxito. Esto es importante. En algunas reuniones mantenidas, el ICA nos ha manifestado su preocupación por el hecho de que hay familias que no les comunican su llegada con el niño y esto supone que no pueden dar por cerrado (con una copia de la sentencia de kafala) el expediente que abrieron en su día. Es por ello que hacemos un llamamiento a las familias a que faciliten esta información al ICA, independientemente de la decisión que tomen en relación a pedir un seguimiento, o no. Pensamos que es importante que los procesos de kafala puedan tener una trazabilidad por parte del ICA desde el inicio hasta el final, ya que este organismo siempre ha mantenido una actuación positiva en cuanto a la kafala y hay que propiciar que la continúe teniendo.

Hay otro tipo de seguimiento que se puede efectuar. Este, sin embargo, a iniciativa del consulado marroquí que corresponda a nuestra localidad. La ley de kafala contempla que el juez que nos otorgó la kafala pida informes de seguimiento, que deben ser elaborados por los consulados, normalmente por la asistente social del mismo

Hasta hace relativamente poco tiempo, las citaciones a las familias para la elaboración de informes eran muy esporádicas. Actualmente, la situación ha cambiado y se ha generalizado la citación a las familias por parte de los servicios sociales de los consulados para hacer un informe, solicitado por el juez. Este hecho puede generar algún tipo de intranquilidad en algunas familias, por miedo a pasar, o no, “el examen” y a una posible consecuencia negativa que pueda derivarse. Queremos dejar claro a todos que por la experiencia que hemos tenido a día de hoy, no se trata de pasar ningún “examen”. Los asistentes sociales se limitan a obtener de las familias la información que consideren relevante y a transmitir al juez un informe donde hacen constar lo que el juez espera leer, básicamente: que el niño está bien integrado en su entorno familiar, que tiene cobertura sanitaria y que está escolarizado, si tiene la edad. El solo hecho de tener noticias del niño, es relevante para el juez, ya que una de las cosas que pueden preocupar en Marruecos es que una vez llegados los niños a España, “desaparezcan”. Pensamos que, insinuaciones que a nosotros nos pueden parecer demenciales, como la del tráfico de órganos, pueden llegar a ser consideradas y el hecho de que no lleguen informes y se genere la sensación de “desaparición” del niño, puede favorecer este hecho.

Consideramos lógico (y deseable), que los jueces marroquíes se interesen por la situación de los niños de los que otorgaron la kafala, sea la familia marroquí o extranjera. Es por ello que pedimos a las familias que no tengan ningún reparo en acudir al consulado en el caso de ser citados y que muestren la mejor predisposición a colaborar con los servicios sociales del consulado. De no hacerlo así y de no recibir los jueces los informes de seguimiento solicitados, se podría generar una reacción negativa a las kafala a extranjeros por parte de los jueces que a día de hoy están abiertos a esta posibilidad. Sabemos que en algún juzgado donde ciudadanos suizos efectuaban kafalas mediante una ecai de su país, el juez paralizó las kafalas a las familias de esta nacionalidad precisamente por no recibir informes de seguimiento.

El resumen de estas líneas sería hacer un llamamiento a colaborar con las autoridades de aquí y de allí. Se trata de una cuestión de conciencia y deber cívico y ciudadano,  además de una acción de reciprocidad, ya que sin la colaboración previa de los organismos que intervienen en los procesos de kafala, nuestros hijos no estarían con nosotros, ………. y los que quedaron en la crèche al marchar nosotros, verían reducidas sus posibilidades de poder tener una familia ………….. esta es realmente la cuestión que más nos preocupa ….. …………. y aquí ya no hablamos de burocracia.