Entrevista amb Jamila Joudar

Jamila Joudar és advocada, ha estat col·laboradora de la crêche d’Issil a Marràqueix i és una persona molt apreciada per les famílies espanyoles que han efectuat la kafala en aquesta ciutat. L’any 2008 li vam passar un qüestionari que molt amablement ens va contestar i vàrem publicar al butlletí de l’associació. A continuació us el transcrivim ja que les seves respostes son encara molt vigents.

Quines són, al teu entendre, les principals causes d’abandonament de nens al Marroc?

Crec que les causes de l’abandonament són diverses, però això és degut a la política portada a terme després de la independència, que no ha donat les mateixes oportunitats a tots els marroquins ni ha tingut en compte les regions pobres.

La pobresa obliga als pares a enviar a les noies a treballar com minyones en zones i situacions greus, sense oblidar les tradicions, que fan que la dona sigui sempre culpable i que hagi d’assumir ella sola la responsabilitat d’una relació mantinguda d’una manera “il·legal”

Consideres que el número de nens abandonats ha sofert variació en els darrers anys, o es manté estable? Es coneixen xifres oficials al respecte?

Crec que el número de nens abandonats augmenta d’any en any, tot i que malauradament no es coneixen les xifres oficials, ja que és un tema del que no es parla. És el “hehouma“, quelcom vergonyós de parlar en un país musulmà. Però a Marràqueix són entre 3 i 5 bebès (més nens) que li arriben cada setmana al procurador.

També s’ha de remarcar que hi ha dones que guarden els seus bebès o que els donen directament a famílies que els adopten sense passar per la kafala.

Existeix al Marroc una evolució positiva pel que fa a un increment de famílies marroquines que sol·liciten efectuar una kafala?

Els marroquins demanen cada vegada més de fer la kafala.

Quines característiques té el procés de kafala per a les famílies marroquines, pel que fa a temps per a l’obtenció de la idoneïtat, moment d’assignació del nen, temps transcorregut des de la presentació de la sol·licitud al jutjat fins a l’obtenció de la kafala…..?

La “idoneïtat” no existeix al Marroc. Els marroquins s’adrecen directament a una crêche amb un document signat pel Sr. Procurador. Per kafalar un nen o una nena, prèviament han de presentar una sol·licitud al Sr. Procurador.

Quins canvis ha suposat l’entrada en vigor del nou Codi de Família al 2004, en relació a l’abandonament de nens?

El temps per tenir el bebè. El lliurament varia entre un mes i sis mesos, depèn si el bebè disposa d’acta d’abandonament i partida de naixement.

Per a l’obtenció de la documentació del pares, no es triga gaire.

Com es valora el fet de que famílies estrangeres efectuïn kafales?

Els marroquins no accepten que els estrangers prenguin els infants abandonats en kafala. Pensen que són cristians que intenten canviar la seva religió, que ha de ser sempre l’Islam.

Entrevista con Jamila Joudar

Jamila Joudar es abogada, ha sido colaboradora de la créche de Issil en Marrakech y es una persona muy apreciada por las familias españolas que han efectuado la kafala en esta ciudad. En 2008 le pasamos un cuestionario que muy amablemente nos contestó y lo publicamos en el boletín de la asociación. A continuación os lo transcribimos ya que sus respuestas son todavía muy vigentes.

¿Cuáles son, a tu entender, las principales causas de abandono de niños en Marruecos?

Creo que las causas del abandono son varias, pero esto se debe a la política llevada a cabo después de la independencia, que no ha dado las mismas oportunidades a todos los marroquíes ni ha tenido en cuenta las regiones pobres.

La pobreza obliga a los padres a enviar a las chicas a trabajar como criadas en zonas y situaciones graves, sin olvidar las tradiciones, que hacen que la mujer sea siempre culpable y que tenga que asumir ella sola la responsabilidad de una relación mantenida de una forma “ilegal”

¿Consideras que el número de niños abandonados ha sufrido variación en los últimos años, o se mantiene estable? Se conocen cifras oficiales al respecto?

Creo que el número de niños abandonados aumenta de año en año, aunque desgraciadamente no se conocen las cifras oficiales, ya que es un tema del que no se habla. Es el “hehouma”, algo vergonzoso de hablar en un país musulmán. Pero en Marrakech son entre 3 y 5 bebés (más niños) que le llegan cada semana al procurador.

También hay que señalar que hay mujeres que guardan sus bebés o que los dan directamente a familias que los adoptan sin pasar por la kafala.

¿Existe en Marruecos una evolución positiva en cuanto a un incremento de familias marroquíes que solicitan efectuar una kafala?

Los marroquíes piden cada vez más realizar kafalas.

¿Qué características tiene el proceso de kafala para las familias marroquíes, en cuanto a tiempo para la obtención de la idoneidad, momento de asignación del niño, tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud al juzgado hasta la obtención de la kafala …..?

La “idoneidad” no existe en Marruecos. Los marroquíes se dirigen directamente a una créche con un documento firmado por el Sr.. Procurador. Para kafalar un niño o una niña, previamente deberán presentar una solicitud al Sr. Procurador.

¿Qué cambios ha supuesto la entrada en vigor del nuevo Código de Familia en 2004, en relación al abandono de niños?

El tiempo para tener el bebé. La entrega varía entre un mes y seis meses, depende si el bebé dispone de acta de abandono y partida de nacimiento.

Para la obtención de la documentación de los padres, no se tarda mucho.

¿Cómo se valora el hecho de que familias extranjeras efectúen kafala?

Los marroquíes no aceptan que los extranjeros tomen los niños abandonados en kafala. Piensan que son cristianos que intentan cambiar su religión, que debe ser siempre el Islam.

(12) Quan costa el procés?

El cost pot variar molt d’una kafala a un altre.

Des de que s’inicia el procés amb la sol·licitud de la Idoneïtat, fins que es tanca amb l’adopció a l’estat espanyol (en cas que la família ho consideri oportú, que és el més habitual) el cost es va afrontant de forma progressiva, sense haver de fer una gran despesa de cop.

El cost del CI és el mateix que per qualsevol altre país.

La traducció dels documents a l’àrab, i després al castellà ens pot costar entre 200 i 500€ cadascuna de les dues, si es fan al Marroc, si es tradueix a Espanya el cost es pot duplicar fàcilment.

Les legalitzacions són despeses mínimes, que poden augmentar si es fa servir el servei d’una gestoria per fer les darreres legalitzacions a Madrid.

Al Marroc, el procés és gratuït, els jutges no cobren absolutament res per fer la kafala. Els tràmits administratius (passaport, legalitzacions, compulses, residencia, registre, etc.) es paguen en forma de timbres de l’estat (segells que es poden comprar als estancs o quioscs). El més car d’aquests tràmits és el passaport, que costa 150+30+450DH (uns 56€).

En general, els Consolats espanyols no cobren res per la tramitació del visat de reagrupament familiar, si cobren per la legalització dels documents.

Hem de comptar també que segurament haurem de fer un mínim de 2 viatges (bitllets d’avió que podem trobar fàcilment en companyies low cost), estar-nos uns 2 mesos (hotel o lloguer d’apartament), fer anàlisis mèdiques al nen, manutenció, viatges interns, etc. La vida al Marroc es molt més barata que a Espanya, si bé en els llocs més turístics ens pot costar quasi el mateix que a aquí.

També haurem de comptar els honoraris de l’advocada o assistent social al Marroc (de 1000 a 5000€), si la contractem.

Si per l’adopció plena a Espanya contractem un advocat, haurem de comptar amb els seus honoraris. Hi ha qui ho fa directament, sense advocat.

també et pot interessar:

preguntes més freqüents

(12) ¿Cuánto cuesta el proceso?

El coste puede variar mucho de una kafala a otra.

Desde que se inicia el proceso con la solicitud de la Idoneidad, hasta que se cierra con la adopción en España (en caso de que la familia lo considere oportuno, que es lo más habitual) el coste se va afrontando de forma progresiva, sin tener que hacer un gran gasto de golpe.

El coste del CI es el mismo que para cualquier otro país.

La traducción de los documentos al árabe, y después al castellano nos puede costar entre 200 y 500 € cada una de las dos, si se hacen en Marruecos, si se traduce en España el coste se puede duplicar fácilmente.

Las legalizaciones son gastos mínimos, que pueden aumentar si se utiliza el servicio de una gestoría para hacer las últimas legalizaciones en Madrid.

En Marruecos, el proceso es gratuito, los jueces no cobran absolutamente nada para hacer la kafala. Los trámites administrativos (pasaporte, legalizaciones, compulsas, residencia, registro, etc) se pagan en forma de timbres del estado (sellos que se pueden comprar en los estancos o quioscos). El más caro de estos trámites es el pasaporte, que cuesta 150 +30 +450 DH (unos 56 €).

En general, los Consulados españoles no cobran nada por la tramitación del visado de reagrupación familiar, si cobran por la legalización de los documentos.

Debemos contar también que seguramente tendremos que hacer un mínimo de 2 viajes (billetes de avión que podemos encontrar fácilmente en compañías low cost), estarnos unos 2 meses (hotel o alquiler de apartamento), hacer análisis médicos al niño, manutención, viajes internos, etc. La vida en Marruecos es mucho más barata que en España, si bien en los lugares más turísticos nos puede costar casi lo mismo que aquí.

También tendremos que contar los honorarios de la abogada o asistente social en Marruecos (de 1000 a 5000 €), si la contratamos.

Si por la adopción plena en España contratamos un abogado, tendremos que contar con sus honorarios. Hay quien lo hace directamente, sin abogado.

también te puede interesar:

preguntas más frecuentes

(11) Quan pot durar el procés?

De fet, un cop s’ha obtingut el CI i ja s’ha completat l’expedient (legalitzacions i traduccions), ja estem en disposició de viatjar. El problema és a on. S’ha de contactar amb algun orfenat on hi hagi nens en situació de ser kafalats per estrangers i on els agents jurídics que intervenen en el procés no siguin contraris a les kafales per part d’estrangers. Les situacions al Marroc són molt canviants, tot i que ara mateix ens trobem en un moment delicat degut al gran nombre de famílies que opten a la kafala al Marroc.

El temps d’espera dependrà molt de l’orfenat escollit. En aquells on el procés és més ràpid i pautat, pel fet de ser el més demandats, hi ha una llista d’espera que pot durar uns quants mesos. En altres on el procés és més incert i pot durar fins a tres mesos, les gestions es poden iniciar en el moment de tenir l’expedient complet, si hi ha nens en situació de ser kafalats i no hi ha llista d’espera, encara que això cada cop és menys habitual.

Per tant la durada del procés és incerta. Hi ha kafales que s’han fet en 2 setmanes, i d’altres en varis anys. El temps d’espera fins que se’ns assigni un nen és incert i depèn de la ciutat, el moment i les circumstancies (en general, menys de 6 mesos, fins ara). El temps per obtenir l’acta d’abandonament, si no en té i és de pares desconeguts, pot ser d’entre 3 i 6 mesos. Si la mare ha renunciat voluntàriament pot ser una mica més ràpid. Un cop el nen ja té sentencia d’abandonament, i podem presentar la sol·licitud de kafala, la gran majoria del processos de kafala duren aproximadament entre 1 i 2 mesos, temps suficient per fer la kafala, el passaport i el visat, i tornar amb el nen, si no hi ha cap entrebanc.

No obstant, s’ha d’estar preparat emocionalment per assumir un cert risc. Des de fa uns anys, s’han produit problemes a diverses ciutats (Casablanca, Rabat, Meknes, Agadir…) que han fet encallar puntualment, i per períodes llargs de temps, a moltes families que estaven tramitant el seu procés de kafala. En alguns casos els processos s’han allargat fins a un any, fet realment desgastador per les families i traumàtic pels infants.

Ara mateix és quasi impossible fer la kafala en un sol viatge i en solen ser necessaris almenys tres (sol·licitud, assignació i kafala).

també et pot interessar:

preguntes més freqüents

(11) ¿Cuánto puede durar el proceso?

De hecho, una vez obtenido el CI y ya se ha completado el expediente (legalizaciones y traducciones), ya estamos en disposición de viajar. El problema es dónde. Se debe contactar con algún orfanato donde haya niños en situación de ser kafalados por extranjeros y donde los agentes jurídicos que intervienen en el proceso no sean contrarios a las kafalas por parte de extranjeros. Las situaciones en Marruecos son muy cambiantes, aunque ahora mismo nos encontramos en un momento delicado debido al gran número de familias que optan a la kafala en Marruecos.

El tiempo de espera dependerá mucho del orfanato escogido. En aquellos donde el proceso es más rápido y pautado, por ser los más demandados, hay una lista de espera que puede durar varios meses. En otros donde el proceso es más incierto y puede durar hasta tres meses, las gestiones se pueden iniciar en el momento de tener el expediente completo, si hay niños en situación de ser kafalats y no hay lista de espera, aunque esto cada vez es menos habitual.

Por lo tanto la duración del proceso es incierta. Hay kafalas que se han hecho en 2 semanas, y otras en varios años. El tiempo de espera hasta que se nos asigne un niño es incierto y depende de la ciudad, el momento y las circunstancias (en general, menos de 6 meses, hasta ahora). El tiempo para obtener el acta de abandono, si no la tiene y es de padres desconocidos, puede ser de entre 3 y 6 meses. Si la madre ha renunciado voluntariamente puede ser un poco más rápido. Una vez el niño ya tiene sentencia de abandono, y podemos presentar la solicitud de kafala, la gran mayoría de los procesos de kafala duran aproximadamente entre 1 y 2 meses, tiempo suficiente para hacer la kafala, el pasaporte y el visado, y volver con el niño, si no hay ningún obstáculo.

No obstante, hay que estar preparado emocionalmente para asumir un cierto riesgo. Desde hace unos años, se han producido problemas en diversas ciudades (Casablanca, Rabat, Meknes, Agadir …) que han hecho encallar puntualmente, y por períodos largos de tiempo, a muchas familias que estaban tramitando su proceso de kafala. En algunos casos los procesos se han alargado hasta un año, hecho realmente desgastador para las familias y traumático para los niños.

Ahora mismo es casi imposible hacer la kafala en un solo viaje y suelen ser necesarios almenos tres (solicitud, asignación y kafala).

también te puede interesar:

preguntas más frecuentes

Harira

La harira és la sopa del Marroc (i del Magreb) per excel·lència. Se la coneix com “la sopa del Ramadà”, perquè encara que en mengen durant tot l’any, és durant el mes sagrat del Ramadà que tots el fidels, trenquen el seu dejuni amb un bon caçó de la nutritiva harira. Es diu que a l’hora de l’iftar, quan el sol es pon, a tota la zona del Magreb se sent l’olor de la harira.

No hi ha una manera única de fer aquest deliciós brou; tampoc les quantitats d’aliments estan recollides en un únic receptari, per això cada harira que provem no serà igual que la següent. Al nord d’Àfrica, la gastronomia es regeix pel gust de cada persona, i cada casa té una recepta pròpia per fer la harira. Per això hi ha gent que alterna la carn de vedella amb pollastre, xai, o fa la sopa totalment vegetal.

A continuació us presentem una recepta aproximada que es pot fer fàcilment a casa.

Ideal per escalfar-se quan ve el fred.


Ingredients per a 4 persones

 • 100 g de llenties remullades
 • 100 g de carn de be o de vedella trossejada i algun os
 • 1 ceba mitjana pelada i tallada a trossos petits
 • 1/2 kg de tomàquet
 • 1 cullerada de sal
 • 1/2 cullerada de pebre
 • Safrà
 • 100 g de julivert fresc i picat i 20 g de coriandre fresc i picat
 • 2 cullerades soperes de farina
 • 1 cullerada sopera d’oli d’oliva verge
 • 1,5 l d’aigua

Elaboració

Escalfeu l’aigua en una olla i afegiu-hi la carn de be, els ossos, les llenties, la ceba, el pebre, el safrà i una cullerada de sal. Tapeu l’olla i poseu-ho a coure a foc fluix durant mitja hora. Peleu i trossegeu els tomàquets i sofregiu-los en una cassola amb l’oli durant 10 minuts a foc lent. Una vegada sofregits, afegiu el tomàquet a l’olla principal. Ho heu de deixar coure 25 minuts més. Finalment, diluïu bé la farina en un got gros d’aigua freda i tireu-la a l’olla quan la carn i les llenties estiguin ben cuites. En aquest moment, afegiu-hi el coriandre i el julivert. Continueu remenant-lo de tant en tant. Al cap de 10 minuts, destapeu l’olla i remeneu-ho contínuament durant 5 minuts més, fins que el contingut adquireixi una textura ni molt espessa ni molt diluïda. Rectifiqueu de sal, si cal. Ho heu de servir ben calent.

Harira

La harira es la sopa de Marruecos (y del Magreb) por excelencia. Se la conoce como “la sopa del Ramadán”, porque aunque la comen durante todo el año, es durante el mes sagrado del Ramadán que todos los fieles, rompen su ayuno con un buen cazón de la nutritiva harira. Se dice que a la hora del iftar, cuando el sol se pone, en toda la zona del Magreb se siente el olor de la harira.

No hay una manera única de hacer este delicioso caldo, tampoco las cantidades de alimentos están recogidas en un único recetario, por eso cada harira que probemos no será igual que la siguiente. En el norte de África, la gastronomía se rige por el gusto de cada persona, y cada casa tiene una receta propia para hacer la harira. Por eso hay gente que alterna la carne de ternera con pollo, cordero, o hace la sopa totalmente vegetal.

A continuación os presentamos una receta aproximada que se puede hacer fácilmente en casa.

Ideal para calentarse cuando viene el frío.


Ingredientes para 4 personas

 • 100 g de lentejas remojadas
 • 100 g de carne de cordero o de ternera troceada y algún hueso
 • 1 cebolla mediana pelada y cortada en trozos pequeños
 • 1/2 kg de tomate
 • 1 cucharada de sal
 • 1/2 cucharada de pimienta
 • azafrán
 • 100 g de perejil fresco y picado y 20 g de cilantro fresco y picado
 • 2 cucharadas soperas de harina
 • 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen
 • 1,5 l de agua

Elaboración

Calentar el agua en una olla y añadir la carne de cordero, los huesos, las lentejas, la cebolla, la pimienta, el azafrán y una cucharada de sal. Tapar la olla y poner a cocer a fuego bajo durante media hora. Pelar y trocear los tomates y sofreír en una cazuela con el aceite durante 10 minutos a fuego lento. Una vez sofritos, añadir el tomate a la olla principal. Lo tenéis que dejar cocer 25 minutos más. Finalmente, diluir bien la harina en un vaso grande de agua fría y echar a la olla cuando la carne y las lentejas estén bien cocidas. En este momento, añadir el cilantro y el perejil. Continuad removiéndolo de vez en cuando. Al cabo de 10 minutos, destapar la olla y remover continuamente durante 5 minutos más, hasta que el contenido adquiera una textura ni muy espesa ni muy diluida. Rectificar de sal si fuera necesario. Lo tenéis que servir bien caliente.